TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA ATP

Tầm nhìn của ATP

Tạo dựng một ATP được cộng đồng ghi nhận với những đóng góp vì sự phát triển bền vững cho nhân loại

Chúng tôi sẽ tiên phong cho ra đời các sản phẩm, dịch vụ giúp tạo dựng cuộc sống bền vững cho mọi người dân Viêt Nam và người dân trên toàn thế giới.

Chiến lược của chúng tôi

Chiến lược của chúng tôi là xây dựng ATP thành một công ty phát triển bền vững và trường tồn với những cam kết mạnh mẽ vì sự phục vụ cộng đồng và bảo vệ môi trường.